Látogató számláló

0
2
0
4
7
9
1

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Tájékoztató weboldalunk működéséről

A szenza.hu oldal a SzenZa Bútoráruház kirakataként üzemel, nem webáruház. 

Ezen keresztül betekinthet áruházunk kínálatába, mintha egy kirakatot nézegetne. 

Bútor vásárlásnál fontos, hogy élőben is megnézze és kipróbálja a bútorokat, ezért feltétlenül jöjjön el áruházunkba, ahol szaktanácsadóink segítenek az Önnek legmegfelelőbb bútort kiválasztani és megtervezni. 

Vásárlásra áruházunkban van lehetőség.

A fotókon látható színek eltérhetnek a valóságostól.

Igyekszünk minnél újabb fotókat használni, de a kárpitozott bútoroknál szerepelhet olyan bútorszövet is, ami már nem kapható.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési tájékoztató célja

A Sofart Kft. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Sofart Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.szenza.hu címen.

A Sofart Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a sofart@sofart.hu e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Sofart Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Sofart Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Sofart Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az adatkezelő adatai
  • Név: SzenZa Bútoráruház / Sofart Kft.
  • Székhely: 6000 Kecskemét, Ladánybenei út 1.
  • Cégjegyzékszám: 03-09-106388
  • Adószám: 11575014-2-03
  • Telefonszám: +36 30 249 3387
  • E-mail: web (kukac) szenza.hu
 2. A kezelt adatok köre
  1. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Személyes adat     Adatkezelés célja

Név                        Kapcsolattartás, a számla kiállítása.

E-mail cím               Kapcsolattartás

Telefonszám            Kapcsolattartás. A szállítással kapcsolatos információk hatékonyabb egyeztetése.

Szállítási cím            Szállításszervezés.

Számlázási cím         Számla kiállítása.

           2. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Személyes adat                Adatkezelés célja

Név                      Kapcsolattartás, a számla kiállítása.

E-mail cím             Kapcsolattartás

Telefonszám          Kapcsolattartás. A bonyolultabb kérdések hatékonyabb egyeztetése.

3. Cookie-k (Sütik)

Weboldalunk sütiket használ. A süti (cookie), egy kis adatcsomag, amit az internetes böngészőkben tárolunk el. Ez számos webes szolgáltatás működésével kapcsolatos elengedhetetlen technológia, amit a legtöbb böngésző 1995 óta támogat

4. Session (Munkamenet)

A Session célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az session érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával törlődnek a böngészésre használt eszközről.

5. Google Analytics alkalmazása

A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Sofart Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalukat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

6. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A Sofart Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Sofart Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 

7. Adattovábbítás, az adatokat megismerők köre:

 •    Szállítás

A szállítmányozók neve és elérhetőségei:
Farkas Zoltán
Telefonszám: +36 30 311 2305

Adatkezelés célja: A termékek leszállítása

Érintett adatok: Szállítási cím, telefonszám, név

Az adatkezelés időtartama: a házhozszállítás időpontjáig

 • Könyvelés:

Nogond Bt.

Telefonszám: +36 30 4227 121

Adatkezelés célja: számlázás.

Érintett adatok: név, cím.

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályokban előírt ideig.

 • Tárhelyszolgáltatás

A tárhelyszolgáltató neve és elérhetőségei:

 • Cégnév: Unas Online Kft.
 • Adószám: 14114113-2-08
 • Cégjegyzékszám: 08-09-015594
 • Telefonszám: +36 99 200 200
 • E-mail: unas@unas.hu


Az adatkezelés célja: a weboldal működtetése

Érintett adatok: miden az oldal látogatója/vásárlója által szolgáltatott adat

Az adatkezelés időtartama: a Sofart Kft., valamint a tárhelyszolgáltató közötti kapcsolat fennállása alatt, kivételt képeznek ez alól a törlési kérelmezett adatok

 1. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 • Tájékozódáshoz való jog

A Sofart Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 • Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Sofart Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog
 • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Sofart Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Sofart Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 • Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu